Manga Birodalom

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Manga Birodalom az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendelkezéseinek megfelelése érdekében az alábbi adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot alkalmazza.

Adatkezelő személye:

A Manga Birodalom egy természetes személyekből álló, szabadidős tevékenységükben közösen osztozó személyek közössége, mely jogi személyiséggel nem rendelkezik. A közösségbe a belépés önkéntes, a tagság díjmentes, a tagság megszüntetése bármikor díjmentesen, azonnali hatállyal megszüntethető a tag általi kezdeményezéssel, valamint az admin jogosultsággal rendelkező személy kezdeményezésére.

A Manga Birodalom a tevékenységét a http://www.mangabirodalom.nhely.hu/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) fejti ki, a tagok itt tarthatnak egymással kapcsolatot, és az érdeklődők is itt tekinthetnek be a Manga Birodalom tevékenységébe.

A Honlap üzemeltetője: Erdei Renáta, Kovács László, Győri Péter

A Honlap üzemeltetőjének elérhetősége: renma@citromail.hu, laszlomarvel@gmail.com, pgbambino@gmail.com

A Honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelését a Honlap üzemeltetője végzi.

Manga Birodalom nem köteles adatvédelmi tisztviselő alkalmazására.

Az adatkezelés elvei:

Manga Birodalom csak az alkalmazandó jogszabályokkal, így különösen a GDPR-el és az Infotv-el összhangban kezel személyes adatokat.

Az adatgyĹąjtés módja, és jogalapja

A Honlap kizárólag a regisztrációt végző személy önkéntes adatmegadása által gyĹąjt és tárol személyes adatokat. A regisztráció, így a személyes adatok kezelése csak akkor történhet meg, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak regisztráció céljából történő kezeléséhez.

A Honlap nem naplózza a felhasználók általi munkamenet indításokat, bejelentkezéseket, bejelentkezési kísérleteket, IP címeket.

A Honlap nem alkalmaz cookie-kat (sütiket).

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A Honlapra történő regisztráció során a legminimálisabb adatokat szükséges megadni:

  • felhasználónév: a felhasználók ezen a néven szólítják egymást, ez jelöli a felhasználó személyét

  • jelszó: a belépő azonosításához és a profil védelméhez szükséges

  • a regisztráció megerősítésére szolgáló e-mail-cím, amely megerősíti a regisztrációs szándékot, valamint valószínĹąsíti, hogy a regisztrációt végző egy valós ember és nem robot

  • születési dátum: a regisztráció elvégzéséhez való jogosultságára szolgál, a GDPR 8 .cikkének megfelelően.

A Honlapon a regisztráció során megadott adatokon túl, nincs lehetőség más adatok megadására, ez alól kivételt képeznek azok, akik a Manga Birodalom tevékenységéhez önkéntes munkájukkal aktívan hozzájárulást vállaltak (továbbiakban: Munkatársak). A munkatársak bemutatkozással és elektronikus elérhetőséggel bővíthetik a profiljukat. Ennek célja egymás jobb megismerése, és a Manga Birodalom mint közösség arculatának a bemutatása.

Gyermekek védelme

A GDPR 8. cikkével összhangban a Honlapon csak 16. életévét betöltött személyek regisztrálhatnak.

Az adatok kezelésének módja, biztonság, hozzáférés

A regisztrált felhasználók által megadott adatokhoz teljes körĹąen csak a Honlap üzemeltetője fér hozzá.

A Honlap tárhelyszolgáltatója, a Nethely tárhelyszolgáltató adatfeldolgozóként fér hozzá a Honlapon keresztül megadott személyes adatokhoz, a Honlap mĹąködésének fenntartása és üzemeltetéséhez szükséges mértékben.

A Honlap adatairól hetente biztonsági mentés/másolat készül a felesleges adatveszteség elkerülése érdekében, mely biztonsági másolat a korábbi biztonsági másolatot minden esetben felülírja. A biztonsági másolat tárolását és kezelését a Honlap üzemeltetője végzi.

A regisztrált felhasználók által megadott adatok közül a felhasználó adatai a Honlap látogatói, valamint más regisztrált felhasználók elől rejtve maradnak addig, amíg a Honlapon hozzászólást nem készít. Ebben az esetben a felhasználó neve látható lesz mind a Honlap látogatói, mind más regisztrált felhasználók számára.

A Munkatársak által önkéntesen megadott további adatok, és bemutatkozó szöveg a Honlap „Csapattagok” fül alatt bármely látogató (akár regisztrált, akár nem) számára hozzáférhető.

Az érintettek jogai

  1. Tájékoztatás és a személyes való hozzáférés

Manga Birodalom jelen tájékoztató kibocsátásával és hozzáférhetővé tételével teljesíti azon kötelezettségét, hogy az érintetteket tájékoztassa a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott tényekről és körülményekről:

Minden érintett jogosult továbbá arra, hogy visszajelzést kapjon a Manga Birodalomtól arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

  1. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adat pontatlan vagy hiányos, az érintett kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos személyes adat kiegészítését.

  1. Törléshez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatait törölje a http://mangabirodalom.nhely.hu/profil oldalon keresztül, vagy hozzáférés hiányában a Honlap üzemeltetőjétől személyes adatainak törlését kezdeményezze.